ไม่งงนะไม่งง! วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560

ไม่งงนะไม่งง! วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560

วันหยุด!  สำหรับเดือนกรกฎาคม 2560  มีวันหยุดราชการ  ตรงกับวันไหนบ้าง?
วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนกรกฎาคม 2560  ที่ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และหากไม่นับวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร (1 ก.ค.) แล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2560 จะมีวันหยุดราชการทั้งสิ้น  รวม  4 วัน

วันเสาร์ที่  1 กรกฎาคม 2560   วันหยุดครึ่งปีของธนาคาร (เฉพาะส่วนของธนาคารเท่านั้น)

วันเสาร์ที่  8 กรกฎาคม 2560   :  วันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่  9 กรกฎาคม 2560 : วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560  : วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560   “ไม่ถือ”ว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ
เหตุผล : เนื่องจากในปีนี้  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษานั้น  ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยหลักแล้ว จะให้มีวันหยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ตามประกาศด้านล่างนี้

ความว่า :

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔)  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใด  ตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์  ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน

ดังนั้นกรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ ๑ วัน เท่านั้น

ที่มา : http://www.soc.go.th/acrobat/holiday2560edit.pdf,Zcooby

แสดงความคิดเห็น