ครม.เห็นชอบร่างสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ครม.เห็นชอบร่างสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.นครราชสีมา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการขออนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ฉบับที่ 2.1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาวงเงิน 1,706 ล้านบาท และให้เร่งสัญญา 2.2 การคุมงาน และเห็นชอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางปะอิน-นครราชสีมา อนุมัติเพิ่มค่าเวนคืนจำนวน 500 ล้านบาทรวมถึงอนุมัติหลักการให้เอกชนบริหารจัดเก็บค่าผ่านทาง และการซ่อมบำรุงในรูปแบบพีพีพี

          ขณะที่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 2 เส้นทาง คือ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance:O&M) ในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยมีระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี นับแต่เปิดให้บริการ

          ทั้งนี้กรอบวงเงินโครงการ M6 งานบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ไม่เกินจำนวน 33,258 ล้านบาท และโครงการ M81 ไม่เกินจำนวน 27,828 ล้านบาท โดยกำหนดให้แล้วเสร็จในปี 63

          นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินทั้งสองโครงการนี้จะเปิดให้เอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนรัฐจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านมา และให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

          โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปีนับแต่เปิดให้บริการ

          การดำเนินโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.การก่อสร้างงานโยธาที่รัฐใช้งบประมาณดำเนินการเองมีวงเงินลงทุนรวม 125,720 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืนที่ดินและก่อสร้าง 2. การดำเนินงานและบำรุงรักษา และ 3.การลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทาง ได้แก่ สถานบริการ ที่พักริมทาง ซึ่งจะคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนแบบ PPP ในระยะต่อไป

          ทั้งนี้ครม.มอบหมายให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ทั้งสองโครงการรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ไปดำเนินการคัดเลือกเอกชน

          สำหรับค่าธรรมเนียมผ่านทางนั้น สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) มีอัตราแรกเข้า 10 บาท หลังจากนั้นจะคิด 1.25 บาททุกๆ กิโลเมตร ซึ่งมีระยะทางรวม 190 กิโลเมตร โดยกำหนดผลตอบแทนให้เอกชนที่เข้าร่วมโครงการปีละ 1,170 ล้านบาท ส่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) มีอัตราแรกเข้า 10 บาท หลังจากนั้นจะคิด 1.50 บาททุกๆ กิโลเมตร โดยกำหนดผลตอบแทนให้เอกชนที่เข้าร่วมโครงการปีละ 979 ล้านบาท

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น