ตั้ง “สุวรรณชัย”เป็น ผอ.สสว. คนใหม่

ตั้ง “สุวรรณชัย”เป็น ผอ.สสว. คนใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่44/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยระบุว่าผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่32/2558เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการสสว. ลงวันที่21ก.ย.2558ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลงแล้ว แต่ด้วยเหตุขัดข้องบางประการทำให้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ารับหน้าที่ผู้อำนวยการ สสว.ยังไม่อาจดำเนินการให้ลุล่วงได้ในขณะนี้ และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะทำให้สสว.ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรและเป็นผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสสว.ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่32/2558พ้นจากตำแหน่ง และให้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสสว. โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง2ปี ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 10 ต.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

สำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสสว. ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 32/2558 คือนางสาลินี วังตาล ซึ่งล่าสุดหมดวาระการดำรงตำแหน่งนี้แล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2560

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 092-4429342, 02-1020379 ต่อ 415

แสดงความคิดเห็น