สินค้าควบคุม “ฉลาก”คืออะไร?? อ่านให้กระจ่างมีคำตอบ!!!

สินค้าควบคุม “ฉลาก”คืออะไร?? อ่านให้กระจ่างมีคำตอบ!!!
เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า “ฉลากสินค้า” ที่เราเห็นกันจนชินตามีความสำคัญแค่ไหน บางคนอาจไม่ใส่ใจต่อเรื่องของ “ฉลาก”ของสินค้า แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เพราะมีความสำคัญมากมายต่อผู้บริโภค

 Bee Voice มีเรื่องราวดี ๆมาฝากกันอีกแล้วกับเรื่องของ “ฉลาก”สินค้า โดยเฉพาะข้อสงสัยที่ว่าแล้วมีสินค้าตัวไหนบ้างที่เป็นสินค้าควบคุมในเรื่องของ “ฉลาก” จะได้กระจ่างชัดกันไปเลยว่าตกลงมันมีสินค้าตัวไหนบ้าง

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้านั้น ถือเป็นมาตรการของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จะเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดว่าให้ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้าต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่สำ คัญของสินค้านั้นไว้บน “ฉลากสินค้า” เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  ดังนั้นสคบ.จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541

 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้าเพื่อขายต้องจัดทำฉลากสินค้า โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อประเภทสินค้า ชื่อผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า  สถานประกอบการ วันเดือนปี ที่ผลิต กรณีนำเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิต ขนาดของสินค้า วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ คำเตือน และราคาสินค้าไว้บนฉลากสินค้าหรือภาชนะหีบห่อที่บรรจุ รวมถึงเอกสารแผ่นพับต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังได้ระบุโทษไว้ว่า กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ
ถึงตรงนี้ไปดูกันต่ออีกสักนิดดีกว่ากับประเด็นที่ว่า  มีสินค้าใดบ้างที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนั้น จากข้อมูลของสคบ.มีการระบุไว้ดังนี้คือ

อ่านต่อได้ที่ https://goo.gl/yXh5ii

แสดงความคิดเห็น