สานฝันผู้มีรายได้น้อย กคช.เร่งเปิด บ้านประชารัฐ 3จว. EEC

สานฝันผู้มีรายได้น้อย กคช.เร่งเปิด บ้านประชารัฐ 3จว. EEC

การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานในเขตการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มแรงงาน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กคช.ได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี 27 โครงการ ประมาณ 18,000 กว่าหน่วย โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โครงการ จำนวน 4,800 หน่วย และโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง จำนวน 16 โครงการ จำนวน 6,637 หน่วย
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 โครงการ จำนวน 1,891 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 จำนวน 415 หน่วย โครงการเคหะชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 จำนวน 344 หน่วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) จำนวน 588 หน่วย และโครงการอาคารเช่าจังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 จำนวน 544 หน่วย
ในส่วนของปีงบประมาณ 2560 กคช.ได้นำเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2561 โดยมีโครงการที่อยู่ในพื้นที่ EEC จำนวน 3 โครงการ 1,298 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว) จำนวน 362 หน่วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดระยอง (มาบตาพุด) ระยะที่ 1 จำนวน 392 หน่วย และโครงการอาคารเช่า จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) จำนวน 544 หน่วย
นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวแล้ว การเคหะแห่งชาติยังมีที่ดินที่รอการพัฒนาในระยะเวลาที่เหมาะสมอีกจำนวน 4 แปลง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง), ชลบุรี (บ้านบึง), ชลบุรี (พลูตาหลวง) และระยอง (ตะพง) รวมทั้งมีแผนการจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 062-352-5364 , 097-054-8262

แสดงความคิดเห็น