ไฟเขียว กระจายอำนาจท้องถิ่น บริหารจัดการโบราณสถาน

ไฟเขียว กระจายอำนาจท้องถิ่น บริหารจัดการโบราณสถาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งร่างพ.ร.บ.นี้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอมีเนื้อหา ให้กรมศิลปากร (ศก.) กระจายอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการ และดูแล บำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภารกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการเสนอปรับปรุงร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ ยังมีร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ ฉบับที่กรมศิลปากร ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขณะนี้ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการได้ภายในเร็วๆนี้

โดยหลังจากร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ ทั้งสองฉบับผ่านการอนุมัติหลักการจากที่ประชุม ครม.แล้ว ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะนำร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดมาวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขกฎหมายก่อนที่จะเสนอตามขั้นตอน เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

แสดงความคิดเห็น