อนุมัติจ่ายชดเชย ประกันยุ้งฉาง 900 ล้านบาท

อนุมัติจ่ายชดเชย ประกันยุ้งฉาง 900 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดปัญหาขาดทุนจากโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 58/59 ชดเชยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) วงเงิน 906 ล้านบาท จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้การชดเชยตามวงเงินดังกล่าว ธ.ก.ส.ได้เสนอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุน   หลังจาก ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ให้แก่ ชาวนา และสหกรณ์การเกษตร(สหกรณ์ฯ) รวม 74,497 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 514,140  ตัน สินเชื่อ 6,749 ล้านบาท แต่มีเกษตรกร ชำระหนี้เพื่อขอไถ่ถอนข้าวเปลือก จำนวน 45,870 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 293,792 ตัน สินเชื่อ 3,856 ล้านบาท  ข้าวเปลือกคงเหลือต้องระบายอออกสู่ตลาด จำนวน  208,578 ตัน ยอดสินเชื่อ 2,760 ล้านบาท  แต่มีรายได้จากการระบายข้าวเปลือกขายได้ 1,853  ล้านบาท ขาดทุนวงเงิน 906 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายในปี 59/60 ไม่ประสบปัญหาขาดทุน จึงไม่ต้องขอชดเชยจากรัฐบาล.

แสดงความคิดเห็น