พาณิชย์ จัดหลักสูตร TEPCoT หวังรัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พาณิชย์ จัดหลักสูตร TEPCoT หวังรัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 ดึงบุคลากรรัฐและเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยในอนาคต

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 โดยมี รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วม ว่า หลักสูตร TEPCoT เป็นหลักสูตรที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำหลักสูตร

      

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการ และยังได้มีการนำประเด็นร่วมสมัยทางด้านการค้าและการพาณิชย์มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการจัดทำแนวทางในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพาณิชย์ นำประเทศไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจเอเชียได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

      

สำหรับในปีนี้มีข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนในสาขาธุรกิจต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งสิ้น 118 คน  โดยกระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่าคนเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยต่อไปในอนาคต

      

อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ เน้นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการค้าและการพาณิชย์ และสามารถร่วมกันในการกำหนดแนวนโยบาย สร้างกลไกใหม่ๆ ทางการค้า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการวางแผนเชิงรุกของหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

แสดงความคิดเห็น