ศาล ยกคำร้อง เจ้าของหอพัก ฟ้อง สคบ.

ศาล ยกคำร้อง เจ้าของหอพัก ฟ้อง สคบ.

ศาลปค. ยกคำร้อง ผู้ประกอบการ เจ้าของหอพัก ปมดิ้น ไม่ขอปฏิบัติตาม คำสั่ง สคบ.หลังผู้เช่าขอย้ายออก โดยสั่งให้ สคบ.ต้องควบคุมสัญญาให้รัดกุม เพื่อเป็นกลไกคุ้มครองประชาชน

วันนี้ (14มิ.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ยกคำร้อง ขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเพื่อมีคำสั่งระงับ การบังคับใช้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจ ที่ ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1006/2561 หจก.ธนกฤตพร เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ยื่นฟ้อง สคบ. ต่อศาลปกครองกลาง ว่าร่วมกันออกประกาศ เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนกฎหมายดังกล่าว

 

ทั้งนี้ศาลให้เหตุผลว่า การที่ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กำหนดให้ธุรกิจการเช่าอาคาร เพื่ออยู่อาศัย เป็นธุรกิจ ที่ควบคุมสัญญา เพื่อให้ สคบ. ใช้เป็นมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค จากการทำสัญญาเช่าให้บรรลุผล และ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นหากศาลมีคำสั่งทุเลาตามคำร้องก็จะทำให้ สคบ.ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้เช่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจากการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสัญญาเช่า  และทำให้ สคบ.ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ทันท่วงที  ส่วนการออกประกาศดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น