ตะลึง! คนไทยวัยทำงานไร้เงินออม

ตะลึง! คนไทยวัยทำงานไร้เงินออม

ตลาดหลักทรัพย์จับมือ พม.อบรมวิธีการออมของแรงงานนอกระบบ สำรวจพบผู้สูงอายุหลังเกษียณมีการออมแค่ร้อยละ 4 ส่วนวัยทำงานออมแค่ 14 ล้านจาก 40 ล้านคน

คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า  ปัจจุบันแรงงานนอกระบบของประเทศไทยมีมากกว่า 25 ล้านคน และผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน ตลาดหลักทรัพย์ในฐานะภาคเอกชนของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม หรือ E6 ได้ร่วมกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าไปอบรมวิธีการออมของแรงงานนอกระบบทั้งหลาย

โดยเป็นนำร่องอบรมการออมกับแรงงานนอกระบบที่ชุมชน พระประแดง เป็นอันดับแรก ซึ่งพบว่ามีแรงงานนอกระบบทั้งในส่วนของแม่บ้าน วินมอเตอร์ไซต์ รวมทั้งแม่ค้าและพ่อค้าทั้งหลาย ไม่ได้อยู่ในระบบของการทำงานทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมจะสอนตั้งแต่การออมในรูปแบบต่างๆ การทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้งการใช้จ่ายอย่างไรให้ไม่เป็นหนี้ พร้อมกับถอดบทเรียนวิธีการอบรมจากครั้งที่ผ่านมา เพื่อไปนำเสนอในชุมชนอื่นๆ

และสำหรับในด้านผู้สูงอายุ มีตัวเลขที่น่าสนใจ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในช่วงหลังเกษียณ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพารายได้หลักจากบุตร 37% มีรายได้จากการทำงาน 34% จากเบี้ยยังชีพของรัฐบาล 15% รายได้อื่น 10% และมีเพียง 4% เท่านั้นที่พึ่งพารายได้จากเงินออม ซึ่งค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยคำนวณต่อปี จะต้องมีประมาณ 192,812/คน/ปี  หรือ 16,068 บาท/คน/เดือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไปอีก 20 ปี (รวมอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี)

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบันคนไทยในวัยทำงานมีการออมเพียงแค่ 15 ล้านคน จาก 40 ล้านคน

 

แสดงความคิดเห็น