การพัฒนาต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การพัฒนาต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกล่าวว่า โดยส่วนตัวให้ความสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาก เพราะเห็นว่าหากแต่ละจังหวัดเป็นกลจักรในการขับเคลื่อนประเทศไทย จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงประเทศไปได้เลย ประเทศไทยเน้นการพัฒนาจากส่วนกลางมานานแล้ว แต่ที่จริงแล้วต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถ้าประเทศไทยมีผู้ว่าจังหวัดที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงประมาณ 20 คน จีดีพี 4-5 %  เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยาก

แสดงความคิดเห็น