ส่งออกไทยบูมสนั่น 7 เดือน 6.6 แสนล้าน

ส่งออกไทยบูมสนั่น 7 เดือน 6.6 แสนล้าน

สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกรกฎาคม 2561 และในช่วงมกราคม–กรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ในเรื่องการส่งออก นำเข้า และดุลการค้า

การส่งออก

เดือนกรกฎาคม 2561 ส่งออกมูลค่า 662,174.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560  ร้อยละ 4.09  แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 4.60

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 20,423.94 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560  ร้อยละ 8.27  แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 6.23

ในช่วงมกราคม–กรกฎาคม ปี 2561 ส่งออกมูลค่า 4,625,877.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 1.24

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ส่งออกมูลค่า 146,235.65 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57

การนำเข้า

เดือนกรกฎาคม 2561 นำเข้ามูลค่า 687,782.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 6.34 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 5.39

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ นำเข้ามูลค่า 20,940.12 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560  ร้อยละ 10.53 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 3.66

ในช่วงมกราคม–กรกฎาคม ปี 2561 นำเข้ามูลค่า 4,594,201.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5.30 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ นำเข้ามูลค่า 143,296.24  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84

ดุลการค้า

เดือนกรกฎาคม 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 25,607.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 10,641.66 ล้านบาท ร้อยละ 140.64

และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 516.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากกรกฎาคม 2560 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 81.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 533.58

ในช่วงมกราคม–กรกฎาคม ปี 2561 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 31,676.60 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 84.62

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,939.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560  ร้อยละ 60.66

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น