ต้องวางแนวทางพัฒนาเพื่ออนาคตข้างหน้า

ต้องวางแนวทางพัฒนาเพื่ออนาคตข้างหน้า

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกล่าวว่า การจะทำให้เศรษฐกิจให้ยั่งยืนได้ต้องทำทุกอย่างให้แข็งแรงขึ้นมา วางรากฐานอนาคตให้ไทยเราแข่งขันได้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นโครงสร้างในอดีต อนาคตเป็นอีกอย่างต้องวางสิ่งเหล่านี้เพื่ออนาคตข้างหน้า ซึ่งอนาคตแข่งด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ต้องเปลี่ยนประเทศให้เป็นดิจิทัล เป็นภารกิจของการสร้างความสามารถการแข่งขัน เป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้น

แสดงความคิดเห็น