นายกฯใช้ ม.44 คลายล็อคการเมืองแล้ว

นายกฯใช้ ม.44 คลายล็อคการเมืองแล้ว

หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตาม ม.44 คลายล็อคพรรคการเมืองให้สามารถระดมทุน เปิดรับสมาชิกเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง

วันนี้ (14 ก.ย.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง เช่น การระดมทุนเข้าพรรค การเปิดรับสมาชิกพรรค การเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่มีการประกาศ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

สาระสำคัญ อาทิ ในข้อ 6 ให้ใช้เทคโนโลยีประชาสัมพันธ์กับผู้ดำรงตำแหน่งภายในหรือกับสมาชิกพรรคได้ แต่การดำเนินการต้องไม่มีลักษณะการหาเสียง
ให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคได้ ให้รับสมาชิกได้ ให้มีการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมพรรคได้ และให้ขยายเวลาสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกออกไป

ในส่วนของไพรมารี่โหวต หรือการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค กฎหมายกำหนดให้สมาชิกพรรคเลือกนั้น คำสั่งคสช.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค 4 คน ตัวแทนสมาชิกพรรค 7 คน โดยการรับฟังความเห็นของสมาชิกพรรค และมีสิทธิ์ในการโต้แย้งหากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วย

รายละเอียดราชกิจจานุเบกษาด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น