ปฏิรูปพลังงาน : การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ปฏิรูปพลังงาน : การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ประเด็นข้อถกเถียงทางด้านพลังงานประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือ ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน ซึ่งดูจะมีผู้เห็นด้วยเป็นจำนวนมากว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการด้านพลังงานต่อรัฐน้อยเกินไป

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้รับฟังและเห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการ ในรูปของคณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของภาคประชาสังคม ให้เป็นหนึ่งในประเด็นปฏิรูปที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ผ่านการรับรองจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา

โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมขึ้นคณะหนึ่ง ภายใต้คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  2. อำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการและกำกับดูแล เพื่อเสนอมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนและภาคผู้ประกอบการ
  3. โครงสร้างกรรมการให้ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holders) ทั้งสามฝ่ายคือ (1) ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน (2) ตัวแทนองค์กรผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน (3) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องมีการให้คำนิยามกลุ่มทั้งสามฝ่ายให้ชัดเจน โดยจำนวนและการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อมาดำเนินการดังกล่าว

  1. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยกรรมการจากแต่ละภาคส่วน ดังนี้

4.1 ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน มีสัดส่วน 3 คน คัดเลือกจากองค์กรต่างๆที่เลือกกันมา ได้แก่ องค์กรของผู้บริโภค องค์กรผู้ใช้พลังงานหรือผู้ศึกษาวิจัย องค์กรภาคประชาชน เป็นต้น

4.2 ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน มีสัดส่วน 3 คน คัดเลือกจากภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง เป็นต้น

4.3 ภาควิชาการ มีสัดส่วน 3 คน คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีการสอนและการวิจัยด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม

4.4 กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านต่างๆของกระทรวงพลังงาน มีสัดส่วน จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการสรรหาไปกำหนดวิธีการได้มาของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้สมัครหรือเสนอชื่อเป็นการทั่วไป

ทั้งหมดนี้คาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี และจะได้เห็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวในต้นปี 2562 !!!

 

โดย

มนูญ ศิริวรรณ

แสดงความคิดเห็น