โบแดง ก.แรงงาน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ” ช่วยบัณฑิตเตะฝุ่นกว่า 25,000 คน

ปัญหาบัณฑิตตกงาน โบแดง ก.แรงงาน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ” ช่วยบัณฑิตเตะฝุ่นกว่า 25,000 คน

กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำทั่วหน้า ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

สืบเนื่องจากปัญหาบัณฑิตว่างงานเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีว่างงานถึง 170,900 คน โดยจำนวนผู้ว่างงานโดยรวมของประเทศล่าสุดมีจำนวน 380,000 คน โดยที่ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก

กระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ” หรือ “Job Ready Center” ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” มีเป้าหมายสำคัญคือ กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ยังว่างงาน

ศูนย์ที่นี่มีงานทำเปิดให้บริการพร้อมกัน 11 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่

กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ กระทรวงแรงงาน ภาคเหนือ ที่ เชียงใหม่และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ นครราชสีมาและขอนแก่น ภาคกลาง ที่ พระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรี ภาคตะวันออก ที่ชลบุรีและระยอง ภาคใต้ ที่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

โดยทางศูนย์ฯ ทำหน้าที่ให้บริการครบวงจรในภารกิจหลัก 4 ประการ คือ

1.การแนะแนวงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เข้ารับบริการ จัดให้มีการทดสอบความพร้อมและความถนัดทางอาชีพเบื้องต้น เช่น ทดสอบบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางเชาว์ปัญญา เป็นต้น

2.การจับคู่งานระหว่างผู้ที่กำลังหางานกับนายจ้าง / สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายผ่านการจัดนัดพบแรงงาน (Job Fair), ทางโทรศัพท์มือถือ Mobile Application, ตู้งาน (Job Box) และ Line Job ที่กรมการจัดหางาน ร่วมมือกับบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE JOBS เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้สมัครงานระดับปริญญาตรีได้เข้าถึงตำแหน่งงานว่างผ่านแอปพลิเคชั่น รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการรับงานไปทำที่บ้าน

3.การพัฒนาทักษะ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระยะสั้น ตั้งแต่ 18-60 ชั่วโมง และระยะยาว 60 ชั่วโมงขึ้นไป

4.การให้การคุ้มครองและสวัสดิการ ตลอดจนนำเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต

การเร่งรัดแก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน และการดำเนินงานของ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำ” ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาพบว่า

มีผู้จบปริญญาตรีสมัครงาน ณ ศูนย์ที่นี่มีงานทำจำนวน 23,798 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 17,364 คน คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของผู้สมัครงาน

ขณะที่มีผู้ติดตาม Line Jobs จำนวน 5,820,471 คน และมีผู้เข้าใช้ระบบจำนวน 699,208 คน เป็นผู้จบปริญญาตรี จำนวน 393,320 คน ผู้สมัครงาน จำนวน 36,429 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 7,558 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ของผู้สมัครงาน

รวมผู้สมัครงานจำนวนทั้งสิ้น 60,227 คน ได้งานทำ 24,922 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 ของผู้สมัครงาน

โดยอาชีพ 5 อันดับแรกที่ได้งานทำคือ

1.นักการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /นักประชาสัมพันธ์

3.ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

4.ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

5.โปรแกรมเมอร์

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้สรุปภาพรวมจากการบริหารจัดการและให้บริการในรูปแบบใหม่ จากระยะเวลาประมาณ 3 เดือนเศษ พบว่าทำให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานทำ และสามารถสร้างรายได้มากถึง 373,800,000 บาท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นกับดักความยากจน นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สำหรับศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ในส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครแล้ว! ศูนย์ทดสอบภาษาและทักษะเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ 

ไฟเขียว รฟท.รับพนักงาน แก้ปัญหาขาดแคลนกว่า 8,000 อัตรา 

แสดงความคิดเห็น