ป.ป.ช.คุมเอง สอบโรงเรียนรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” แลกเก้าอี้นักเรียน

ป.ป.ช.คุมเอง สอบโรงเรียนรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” แลกเก้าอี้นักเรียน

ศธ.จับมือมหาดไทย ให้ป.ป.ช.คุมเข้มรับนักเรียนปี 62 ต้องห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ หลังปีนี้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองมาก

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีการร้องเรียนการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อแลกกับการเข้าเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาดไทย ได้กำหนดมาตรการเชิงรุก โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ติดตามตรวจสอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 สพฐ.จะยึดแนวทางเดิมทุกประการ โดยได้กำชับไปยัง สพท.ให้กำกับโรงเรียนไม่ให้เรียกรับเงิน หรือ ระดมทรัพยากรในช่วงเวลาการรับนักเรียน และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาในการรับนักเรียนด้วย

“เราไม่ได้นิ่งเฉยเรื่องแป๊ะเจี๊ยะ และมีการตักเตือนอย่างเข้มข้น พร้อมกับทำหนังสือไปยังโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ปฏิบัติตาม ส่วนอีกมาตรการจะร่วมมือกับ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบติดตาม ดูแลให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการรับแป๊ะเจี๊ยะจะต้องไม่มี”นายบุญรักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ มาตรการของป.ป.ช.ที่จะป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสเข้าเรียนนั้น พบว่ามี 3 มาตรการ คือ 1.ห้เขตพื้นที่การศึกษาฯ ลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาคแต่ถือเป็นเงิน “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนและให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย ป.ป.ช.

  1. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับแปะเจี๊ยะ และ3. ให้ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการสนับสนุน ส่งเสริมประสานความร่วมมือ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น