ปั้นโครงการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กไทยพัฒนาการช้า

ปั้นโครงการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กไทยพัฒนาการช้า

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายในงานการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย 2560” ว่า สธ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปีทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ในระยะที่ 1
ของโครงการดังกล่าว ได้มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัยอายุ 9
, 18, 30 และ 42 เดือน โดยจากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2559
พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 23.3 และในจำนวนนี้มีปัญหาเรื่องการส่งต่อติดตามถึงร้อยละ
43 ทำให้ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ถูกต้องและทันท่วงที

              ดังนั้นในระยะที่
2 ของโครงการฯได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้
1.ใช้กลไกของอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่
มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
2.มีผู้บริหารโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ ติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในพื้นที่
3.ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มีมาตรฐาน มีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม
สามารถดูแลส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ4.มีคลินิกสุขภาพเด็กดี
ช่วยตรวจพัฒนาการว่าล่าช้าหรือสงสัยว่าล่าช้า
จัดระบบการช่วยเหลือและส่งต่อที่เหมาะสม ซึ่งตั้งเป้าค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ครอบคลุม
และติดตามกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขอให้คำนึงถึงปัจจัยเอื้อที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าได้
อาทิเช่น การขาดภาวะโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า การเลี้ยงดู การใช้สื่อโทรทัศน์
และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างครอบคลุมเหมาะสม

               อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการเฝ้าระวัง
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ที่เรียกว่า
คู่มือเฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นคนคัดกรอง และแนะนำให้พ่อแม่
ผู้ดูแลเด็กกลับไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อที่บ้าน
หลังการคัดกรองถ้าพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า
จะมีระบบส่งต่อเพื่อประเมินด้วยเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป

ที่มา : Thaiquote 

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org

ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG

สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน [email protected]

โทรศัพท์ 022463270

แสดงความคิดเห็น