“อุตตม” พร้อมหนุนเอกชน ดัน “ฟู้ดวัลเลย์” หนุน ศก.ภาคเหนือ

ฟู้ดวัลเลย์ “อุตตม” พร้อมหนุนเอกชน ดัน “ฟู้ดวัลเลย์” หนุน ศก.ภาคเหนือ

ก.อุตฯ รับข้อเสนอเอกชนพร้อมผลักดันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้นแท่นฮับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยปัจจุบันมีการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ วัตถุดิบสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ และพืชผลไม้เมืองหนาว

ดังนั้น ภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงรายได้ให้เกษตรกร และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเชื่อมโยงสู่สากล

รวมทั้งยกระดับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เป็นการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม S-Curve ให้มีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีอนาคตและปักหมุดให้เป็นฟู้ดวัลเลย์ของโลกต่อไป

สำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประกอบด้วย

1.การยกระดับกาแฟอะราบิกาอย่างครบวงจร ภายใต้อัตลักษณ์กาแฟภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Hub) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่มีชื่อเสียง และเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา ให้มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง ด้วยการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม และยกระดับการเป็นฐานผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

2.การพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ของจังหวัดลำปาง ให้มีอัตลักษณ์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมและมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งการออกแบบเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้นประมาณ 200 โรง มีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนี้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่วนโรงงานขนาดกลางจะเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ

และโรงงานขนาดใหญ่จะผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและวิจัยเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบดินขาวและแร่อื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกและพัฒนาการออกแบบเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและการออกแบบทันสมัยมีนวัตกรรม ได้มาตรฐานจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่

ในส่วนของอุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งในพื้นที่มีศักยภาพ โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อผลักดันให้เป็นฮับของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เซรามิกด้วยการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบมาช่วยโดยใช้เครื่องมือของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาร่วมดำเนินการ

3.ยกระดับนอร์ตเทิร์นไทยแลนด์ ฟู้ดวัลเลย์ สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล (Northern Thailand Food Valley Scale-up for Future Food Innovation to International Market) เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่ ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป้าหมาย Thailand Food Valley ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศแต่สินค้าเกษตร ให้มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Local Food Safety Certify)

เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นการเพิ่มราคาให้กับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัยไปสู่ระดับสากล โดยมีแนวทางการดำเนินการ คือ

1.จัดทำโครงสร้างการวางแผนการการดำเนินโครงการยกระดับนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล (Northern Thailand Food Valley Scale-up for Future Food Innovation to International Market)

2.ศึกษาสถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ภาคเหนือตามโจทย์ตลาดสากล พร้อมจัดทำแผนความเป็นได้ของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility)

3.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่มี R&D และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4.ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารโดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ

5.ดำเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale เพื่อทดสอบตลาด

6.ดำเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ OEM และการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด โดยมีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) งบประมาณรวม 150 ล้านบาท (ปี 63/30ลบ. ปี 64/60ลบ. ปี 65/60 ลบ.)

นอกจากนี้ ดร.อุตตม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ประกอบการและเยี่ยมชมกิจการผลิตภัณฑ์เซรามิก บริษัท รอยัล เซรามิก จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่อง ISO Static Press และ Robot เพิ่มคุณภาพสินค้าและเป็นการลดต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน Food Contact จากนั้น ได้เดินทางไปยัง บริษัท เจริญแสง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยได้รับการสนับสนุน ด้านสินเชื่อฯ จำนวน 10 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

ก.อุตฯ ปูพรมช่วยเหลือโรงงาน-ผูู้ประกอบการ “พายุปาบึก”

แสดงความคิดเห็น