คืนครูให้นักเรียน! ‘อภิสิทธิ์’ ชูนโยบายยกระดับครูไทย เน้น 4 ประเด็น พัฒนาการศึกษา

คืนครูให้นักเรียน! ‘อภิสิทธิ์’ ชูนโยบายยกระดับครูไทย เน้น 4 ประเด็น พัฒนาการศึกษา

‘อภิสิทธิ์’ ประกาศนโยบาย “ ยกระดับครูไทย” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2562 ชู 4 ประเด็น “คืนครูให้นักเรียน -เน้นการกระจายอำนาจ -การตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของครู-ดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าวประกาศนโยบายยกระดับครูไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2562  โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครูถือเป็นโอกาสดีที่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ  ที่จะได้ระลึกถึงพระคุณของครู  ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชีวิตของพวกเราทุกๆ คน

และในโอกาสวันครู จึงขอถือโอกาสนี้ ที่จะตอกย้ำถึงความสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์มีให้กับเรื่องของการศึกษา ด้วย นโยบาย 4 ข้อ   นโยบายข้อที่หนึ่ง คือ การสานต่องานที่เราเคยทำไว้   คือ การ “คืนครูให้นักเรียน”  ซึ่งความหมายตรงนี้กินความตั้งแต่การที่เราจะมีการจ้างบุคลากรมาช่วยแบ่งเบาภาระงานหลายๆอย่าง  หลายๆด้านทั้งงานธุรการรวมความไปถึงเรื่องการลดภาระ รวมความไปถึงเรื่องที่จะต้องลดภาระการราย   งานการประเมินต่างๆ พูดไปถึงลดภาระการทำวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เรามองว่าจะสามารถปลดปล่อยทั้งเวลาและกำลังที่ครูสูญเสียไปให้กับคืนมาทุ่มเทเพื่อการศึกษาของลูกหลานของเราได้อย่างแท้จริง

นโยบายข้อที่สอง  เน้นการกระจายอำนาจ  ไม่ใช่จะกลับไปสู่ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาล  คสช. แต่จะต้องมีการกระจายอำนาจมากไปกว่านั้น  ทั้งนี้ก็คือต้องลงไปถึงระดับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการที่ครู นักเรียน ต้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยากร  ให้สอดคล้อง กับพื้นที่มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ของท้องถิ่นได้มากขึ้น  ซึ่งการกระจายอำนาจตรงนี้เราบอกว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ครูสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นอย่างมีพลัง

นโยบายข้อที่สาม   เรื่องผลของการตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของครู ซึ่งควรจะสอดคล้องกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง การมีระบบบัญชีเงินเดือนที่สามารถที่จะมีความก้าวหน้า   โดยผูกโยงกับเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของครูซึ่งก็คือการวัดที่การพัฒนาตัวเด็กนักเรียน   จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด  ระบบนี้เข้ามาเราก็มั่นใจว่านอกจากจะทำให้ครูมีแรงจูงใจ มีกำลังใจ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา

และนโยบายข้อที่สี่  การมีครูยุคใหม่ และสามารถดึงเอาคนเก่งๆ เข้ามาสู่วิชาชีพครูได้มากยิ่งขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานภายในทั้งหลายเพื่อให้ความสามารถของครูสามารถที่จะถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่

ประเด็นตรงนี้จะคาบเกี่ยวตั้งแต่ความจำเป็นในเรื่องของทักษะที่สอดคล้องกับยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบรอบตัว   เพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ  ไปจนถึงการเปิดช่องทาง และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนใจและสามารถที่จะเข้ามาเป็นครูระดับวิชาชีพได้

ดังนั้นนโยบายทั้งสี่ข้อ คือการคืนครูให้นักเรียน  คือการกระจายอำนาจ  การเพิ่มผลประโยชน์ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และการสร้างครูยุคใหม่  โดยดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู  เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ อยากนำเสนอเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  เป็นส่วนสำคัญของนโยบายการศึกษา และเป็นส่วนสำคัญของการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะนำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้ง

แสดงความคิดเห็น