ครม.อนุมัติงบกว่า 3 พันล. สร้างบ้านพักขรก. 3,190 หน่วย

ครม.อนุมัติงบกว่า 3 พันล. สร้างบ้านพักขรก. 3,190 หน่วย

ครม.เห็นชอบสร้างบ้านพักข้าราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 3190 หน่วย งบ 3022.438 ล. ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดย กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย (5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมคุมประพฤติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี)ภายในวงเงิน 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีสาระสำคัญ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 – 3 ชั้นตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  ของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  ใกล้สถานที่ทำงานโดยดำเนินการในพื้นที่  ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศ  ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 87 โครงการ รวม3,190 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 3,022.438 ล้านบาท ดังนี้

1.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 54 โครงการ 109 อาคาร 2132 หน่วย งบประมาณ 2065.108 ล้านบาท

2.กรมพินิจ คุ้มครองเด็ก และเยาวชน จำนวน 16 โครงการ 27 อาคาร 672 หน่วย งบประมาณ 582.330 ล้านบาท

3.กรมคุมประพฤติ จำนวน 5 โครงการ 14 อาคาร 182 หน่วย งบประมาณ 183.520 ล้านบาท

4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ 1 อาคาร 24 หน่วย งบประมาณ 20.590 ล้านบาท

5.กรมบังคับคดี จำนวน 11 โครงการ 11 อาคาร 180 หน่วย งบประมาณ170.890 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น