ปรับเปลี่ยนเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อไม่ให้บางชนิดล้นตลาด(ชมคลิป)

ปรับเปลี่ยนเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อไม่ให้บางชนิดล้นตลาด(ชมคลิป)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรการเกษตร  และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดขึ้นโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร.รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า จะมีกฎหมายที่จะทำให้มีสถาบันการเงินของประชาชนของตัวเอง จะมีงบกลางปีเข้าไปสนับสนุนชุมชนระดับฐานราก ให้มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกชนิดอื่น เพื่อไม่ให้ชนิดใดชนิดหนึ่งล้นตลาด

แสดงความคิดเห็น