ทำอย่างไร เกษตรกรจะหลุดพ้นจากความยากจนซ้ำซาก (ชมคลิป)

ทำอย่างไร เกษตรกรจะหลุดพ้นจากความยากจนซ้ำซาก (ชมคลิป)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 9 เมษายน 2561 โดยสรุปว่า ต้องการชักชวนเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด โดยความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ไม่ยึดราคาของสินค้าเกษตรเป็นที่ตั้ง แต่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ผู้นำของชุมชนหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ให้พวกสอนเกษตรกร ยึดหลักศาสตร์พระราชา รู้จักความพอเพียง การรู้จักปลูกพืชให้หลากหลาย เน้นการแบ่งปัน การรวมกลุ่มและเท่าทันโลก

แสดงความคิดเห็น