ฟัง “สมคิด” การพัฒนากลุ่มจังหวัด เรื่องจำเป็นที่ต้องมี

ฟัง “สมคิด” การพัฒนากลุ่มจังหวัด เรื่องจำเป็นที่ต้องมี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดยกล่าวว่า การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดใหญ่ไปหาจังหวัดเล็กจำเป็นต้องมี เส้นทางคมนาคมต้องมี ในระดับประเทศมี กรอ. ฉะนั้นตอนนี้ในระดับกลุ่มจังหวัดก็คือ กรอ.ในกลุ่มจังหวัดนั่นเอง ควรมาประสานกัน สิ่งที่เอกชนขอควรนำมาทำเป็นแผนพัฒนา การพัฒนากลุ่มจังหวัดจำเป็นต้องมี ผู้ว่าฯต้องทำให้จังหวัดในภาคเจริญให้เท่าเทียมกัน กลยุทธ์ในการพัฒนาต้องมาก่อน ต้องการสร้างเมืองท่องเที่ยว โอทอปวิลเล็จ เป็นต้น งบประมาณต้องรู้จักจัดสรร สิ่งใดที่เอกชนลงทุนได้ให้เอกชนทำ

แสดงความคิดเห็น