โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับตรวจ Fit for work

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับตรวจ Fit for work

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ให้บริการตรวจ Fit for work เพื่อเตรียมความพร้อมลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความปลอดภัย องค์กรต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า  Fit for work คือการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน โดยสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  การที่มีสุขภาพดีและทำงานที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อสุขภาพของลูกจ้างเองป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันไม่ให้งานเกิดความเสียหาย ทั้งนี้มีความเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพคือการทำ Fit for work การตรวจสุขภาพ แบ่งเป็น

  1. การตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า จะได้รับบริการตรวจปีละครั้ง 2. การตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย เป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่มี จะเห็นว่าการตรวจสุขภาพทั้งสองแบบนั้นเป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพและเฝ้าระวังโรค

ในขณะที่การตรวจ fit for work เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อขับขี่รถยนต์ เพราะหากสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ไม่มีความพร้อม อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ง่าย อย่างไรก็ดีภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นระยะเวลาการตรวจสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การให้ใบขับขี่ตลอดชีพ จะทำให้ผู้ขับขี่มีโอกาสตรวจสุขภาพเพียงครั้งเดียว โดยถ้าหลังจากได้ใบขับขี่แล้ว ผู้ขับขี่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคทางสมองอื่นๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นการทำใบขับขี่ทุก 5 ปี จึงทำให้อย่างน้อยมีโอกาสดูความเหมาะสมในการขับขี่ได้ทุก 5 ปี

นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลนพรัตราชธานี เปิดให้บริการตรวจ Fit for work โดยมีลูกจ้างเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพ เช่น คนประจำเรือที่เข้ามาขอใบรับรองแพทย์ว่าสามารถทำงานบนเรือได้หรือไม่ หรือคนที่ทำงานในที่อับอากาศ เข้ามาตรวจสุขภาพว่าสามารถเข้ามาทำงานในที่อับอากาศได้หรือไม่

การตรวจ Fit for work อาศัยปัจจัยสำคัญคือแพทย์จะต้องรู้ว่างานที่ลูกจ้างจะทำนั้นมีอันตรายอย่างไรต่อสุขภาพ และจะต้องประเมินความพร้อม ของร่างกายว่าสามารถทำงานนั้นๆได้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดอบรมแพทย์ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถตรวจสุขภาพ และประเมิน Fit for work ได้ นอกจากนี้ยังจัดอบรมพยาบาล เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือทางอาชีวอนามัย เช่น เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพการมองเห็น โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งประชาชน ลูกจ้าง หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถรับบริการเพี่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน

แสดงความคิดเห็น