ย้ำสิทธิลดหย่อน ประกันชีวิต-สุขภาพได้หมด

ย้ำสิทธิลดหย่อน ประกันชีวิต-สุขภาพได้หมด

สมาคมประกันชีวิตไทย เตือนผู้ที่มีประกันชีวิตและสุขภาพ สามารถใช้สิทธินำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ย้ำประกันสุขภาพลดหย่อนได้ 15,000 บาท แต่รวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนคนไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในการนี้สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ให้ได้ใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

          

โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท

          

ล่าสุดภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันเพื่อดูแลสุขภาพ จึงได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ ตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้อีก 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

         

ย้ำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพในปี 2560 เพื่อที่จะนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2561 สามารถนำใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยที่ระบุข้อความต่อไปนี้ 1.ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น 2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน 3.จำนวนเบี้ยประกันสำหรับการประกันสุขภาพ และ 4 จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ มายื่นใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือเป็นปีแรกของการได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

          

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กับบริษัทประกันชีวิตที่ตนเองทำประกันสุขภาพไว้ โดยลงนามยินยอมในเอกสารให้บริษัทประกันชีวิตเปิดเผยข้อมูลและนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากร เพื่อขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปี 2560 หากไม่ลงนามยินยอมในเอกสาร จะไม่สามารถขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

         

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

แสดงความคิดเห็น