“SMEs ทำไมขอสินเชื่อยาก” ลองดูเหตุผลจาก SMEs Bank

“SMEs ทำไมขอสินเชื่อยาก” ลองดูเหตุผลจาก SMEs Bank

SME Development Bank ชี้หลักเกณฑ์ผู้ประกอบการ ยื่นขอสินเชื่อให้ได้รับอนุมัติง่ายขึ้น ยืนยันธนาคารพร้อมช่วยเหลือ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยังคงมาตรการผ่อนปรนสินเชื่อในรูปแบบเดิม แต่มีเงื่อนไขจะต้องพัฒนายกระดับธุรกิจของตนเอง

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า แม้ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ Small SMEs , สินเชื่อแม่ค้าคนดี , สินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงานการผลิต (PIL) ระยะที่ 2 โดยปรับเงื่อนไขประวัติการชำระหนี้ จากเดิมต้องไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ 24 เดือน ให้เหลือแค่ 12 เดือน ผ่อนปรนระยะเวลาการดำเนินกิจการ จากเดิมต้องทำธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปีเป็น “ไม่กำหนด” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่ม startup เข้าถึงแหล่งทุนได้  เป็นต้น 

    

ทั้งนี้การผ่อนปรนคุณสมบัติในช่วงที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างโอกาสให้รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น โดยแม้เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วแล้วในเวลานี้ ธนาคารเองยังคงมีความต้องการส่งเสริมรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นต่อจากนี้ไป ธนาคารยังคงมาตรการผ่อนปรนคุณสมบัติเช่นเดิม ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

    

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นั้น ประเด็นสำคัญ คือตัวผู้ประกอบการเอง คุณสมบัติยังไม่เข้าเกณฑ์ของโครงการที่ได้รับการผ่อนปรน รวมถึง อาจมีประวัติค้างชำระ หรือปรับโครงสร้างหนี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ความสามารถชำระหนี้ไม่เพียงพอ เช่น มีภาระหนี้เดิมสูงมาก หรือเอกสารแสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับที่แจ้งข้อมูล เป็นต้น

     

ดังนั้นแม้ธนาคารจะผ่อนปรนคุณสมบัติให้แล้วก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่แหล่งทุนได้ คือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้น ซึ่งการเข้าสู่ระบบ จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยยกระดับธุรกิจ  เพราะเมื่ออยู่ในระบบแล้ว จะเปรียบเสมือนมีกระจก คอยสะท้อนจุดอ่อนจุดแข็ง สามารถนำปัญหาไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจเข้มแข็งขึ้นได้ และเมื่อธุรกิจมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว ย่อมทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้สูงขึ้น โอกาสจะเกิดเป็นหนี้เสียจะน้อยลงไปด้วย

     อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อ และเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถแจ้งความจำนงและขอรับคำปรึกษาการยกระดับตัวเอง เพิ่มศักยภาพจนสามารถผ่านเกณฑ์พิจารณาได้ ซึ่ง SME Development Bank พร้อมเป็นผู้ช่วย โดยมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำเร็จ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่ง รวมถึงผ่าน Call Center โทร.1357

แสดงความคิดเห็น