เป็นไปตามคาด แท็กซี่ไม่ยอมรับลูกค้า ปัญหายอดฮิตของคนกรุง

แท็กซี่ปฏิเสธลูกค้า เป็นไปตามคาด แท็กซี่ไม่ยอมรับลูกค้า ปัญหายอดฮิตของคนกรุง

บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาอันดับ 1 คือไม่จอดรับผู้โดยสาร/ปฏิเสธผู้โดยสาร ปัญหาอันดับ 2 คือพาอ้อมขับในเส้นทางไกลขึ้น ปัญหาอันดับ 3 คือ มารยาทของคนขับ

18 ธ.ค.61 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เปิดเผยว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,211 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผลการสำรวจในครั้งนี้ ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าในปัจจุบันปัญหาการใช้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องใด ซึ่งปัญหาที่รถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารยังเป็นปัญหาหลักของการใช้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์หรือไม่ และความต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์มีประเด็นด้านใดบ้าง รวมไปถึงการใช้งานการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นในปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างใด ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ การใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 35.4 อันดับสองคือ 3 – 4 ครั้ง ร้อยละ 28.0 อันดับสามคือ 5 – 6 ครั้ง ร้อยละ 15.4

ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับที่หนึ่งคือ ไม่จอดรับผู้โดยสาร/ปฏิเสธผู้โดยสาร ร้อยละ 25.7 อันดับที่สองคือ พาอ้อมขับในเส้นทางไกลขึ้น ร้อยละ 24.2 อันดับที่สามคือมารยาทของคนขับ ร้อยละ 12.9 อันดับที่สี่คือ ขับรถเร็ว/ผิดกฎจราจร ร้อยละ 12.0 และอันดับที่ห้าคือ บอกว่าต้องเติมแก๊ส/ส่งรถ ร้อยละ 9.7

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ ร้อยละ 84.6 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.9 และไม่เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ ร้อยละ 9.5

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าอยากให้รถแท็กซี่มิเตอร์มีการปรับปรุงในเรื่องมารยาทของคนขับแท็กซี่มิเตอร์ มากที่สุด ร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ สภาพรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์ ร้อยละ 21.1 และการแต่งกายของคนขับแท็กซี่มิเตอร์ ร้อยละ 13.1

ในส่วนของการใช้งานการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการผ่าน แกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi) เป็นอันดับที่หนึ่ง ร้อยละ 38.6 อันดับที่สองคือไลน์แท็กซี่ (Line Taxi) ร้อยละ 10.2 อันดับที่สามคือแท็กซี่โอเค (Taxi OK) ร้อยละ 6.0

แสดงความคิดเห็น