ดึง อปท. 77 จังหวัด เร่งเดินหน้า ถนนยางฯ 7.5 หมื่น กิโลเมตร

ดึง อปท. 77 จังหวัด เร่งเดินหน้า ถนนยางฯ 7.5 หมื่น กิโลเมตร

กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด แจงยิบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เร่งเดินหน้า ทำถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ 75,032 กิโลเมตร คาดใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้าน หวังยกระดับราคายางพาราช่วยเกษตรกร

วันนี้ (11 ม.ค.61) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงการทำถนนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พร้อมแจกคู่มือฯ ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ย้ำเร่งเดินหน้าโดยยึดมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างเดียวกันทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

          

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รวมถึงกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความพยายามในการรักษาระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ  รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านแนวทางและนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ยางพารา เพราะที่ผ่านมาประเทศไทย มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพียงร้อยละ 13 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด

สำหรับโครงการ 1 หมู่บ้าน 1กิโลเมตร ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร  รวมระยะทางกว่า  75,032 กิโลเมตร เพื่อให้ถนนและพื้นผิวการจราจรภายในหมู่บ้านต่าง ๆ มีมาตรฐานที่ดี ทนทานและแข็งแรงขึ้น พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางคมนาคมด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย

ที่สำคัญโครงการนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

         

“กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ กยท. จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ โดยเชิญผู้แทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ” นายกฤษฏา กล่าว

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร  จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์  เงื่อนไขโครงการฯ  และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  จึงเชิญกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ  สำหรับงานถนนท้องถิ่น ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ แบบมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด และผู้บริหาร กยท. จากทุกภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมประชุม จะได้สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรณีที่มียังข้อสงสัย หรือยังไม่เข้าในในกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ

“โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มี กยท. เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ อปท. ในการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท นับว่าเป็นโครงการที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐบาล และภาคผู้ประกอบการเอกชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยดูดซับยางพาราออกจากระบบตลาด เป็นการช่วยยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง”  นายเยี่ยม กล่าว

แสดงความคิดเห็น