สนช.เห็นชอบ ไม่ให้ตำรวจยึด “ใบขับขี่”

สนช.เห็นชอบ ไม่ให้ตำรวจยึด “ใบขับขี่”

สนช.มีมติรับหลักการแก้ไขกฎหมายจราจร ปมไม่ให้ตำรวจยึดใบขับขี่ แต่ถ้าขับไม่ไหวยึดได้แค่ชั่วคราว พร้อมจัดทำคะแนนใบขับขี่ด้วย หากตัดหมดแต้มต้องพัก 90 วัน แถมอบรมใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ โดยประเด็นสำคัญคือ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการขนส่งทางบก ประสานจัดทำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บันทึกประวัติและการทำผิดกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ รวมทั้งจัดให้มีบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ หากผู้ขับถูกตัดจนหมดจะถูกพักใบขับขี่ 90 วัน และเข้าอบรมวินัยจราจรกับกรมการขนส่งทางบก

อีกประเด็นสำคัญคือ จะยกเลิกอำนาจตำรวจจราจรยึด เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ และให้คงอำนาจการตรวจใบอนุญาตไว้เช่นเดิม แต่ทั้งนี้ ตำรวจยังมีอำนาจยึดใบขับขี่ไว้ได้ชั่วคราว หากผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่ขับขี่แล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของตัวผู้ขับขี่เองและของบุคคลอื่น และให้คืนใบขับขี่เมื่อผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่ขับรถต่อไปได้ รวมทั้งมีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่จากผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อส่งให้นายทะเบียนเพื่อดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สนช.เห็นด้วยที่จะปรับปรุงกฎหมายจราจร แต่ขอให้เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ถูกใบสั่งสามารถชี้แจงหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ เนื่องจากบางครั้งเป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตาม สนช.มีมติเอกฉันท์ รับหลักการร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป

แสดงความคิดเห็น