ฝากไว้ให้คิด! พบเด็กไทยกว่า 9 %พัฒนาการยังล่าช้า

ฝากไว้ให้คิด! พบเด็กไทยกว่า 9 %พัฒนาการยังล่าช้า

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากข้อมูลสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดก.สาธารณสุข เกี่ยวกับการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย.58- 31 ม.ค.59 พบว่า เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 71.96 หรือ 897,432 คน จากเป้าหมายที่ตั้ง 1,247,060 คน พบเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ 90.84 เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ 9.19 เด็กสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตามร้อยละ 76.37 เด็กที่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ 88.62 เด็กที่ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ10.28 เด็กที่ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้ 13.55 และอยู่ระหว่างติดตาม9.94

          ทั้งนี้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี
60
โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ
DSPM ครั้งนี้
เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ
0 – 5 ปี
ตามเกณฑ์อายุ
9, 18, 30 , 42 เดือน
และส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม
เผยแพร่การใช้เครื่องมือ
DSPM  ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : Thaiquote 

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org

ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG

สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน
[email protected]

โทรศัพท์
022463270

แสดงความคิดเห็น