ขสมก. เร่งมาตรการ 3 ระยะ ลด PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล

ขสมก. เร่งมาตรการ 3 ระยะ ลด PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กำหนดมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 โดยแบ่งการดำเนินมาตรการ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงเกินค่ามาตรฐาน ขสมก.จึงได้กำหนดมาตรการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสาร โดยแบ่งการดำเนินมาตรการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.มาตรการระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย

1.1 การตรวจวัดควันดำรถโดยสารก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามมิให้รถที่มีค่าควันดำเกิน

30% ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที

1.2 ขอความร่วมมือ ให้บริษัทเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสาร ดำเนินการตามแผน Set Zero ได้แก่ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันดีเซล รวมทั้งการล้างทำความสะอาดท่อพักไอเสียของรถโดยสารทุกคัน ก่อนรอบปกติ  เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย

1.3 การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2,075 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 15% ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 33% ไฮโดรคาร์บอน 21% และลดฝุ่นละอองได้ 3.7% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลเดิม

1.4  เร่งรัดการรับมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ล็อตที่เหลือ จำนวน 189 คัน  แบ่งเป็น   

งวดที่ 1 รับมอบรถโดยสาร จำนวน 40 คัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 2 รับมอบรถโดยสาร จำนวน 60 คัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 3 รับมอบรถโดยสาร จำนวน 89 คัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

2.มาตรการระยะกลาง ประกอบด้วย

2.1 รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แทนรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ลดการปล่อยมลพิษ และฝุ่นละอองจากท่อไอเสีย

2.2 รณรงค์ให้พนักงานใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน หรือใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในการเดินทางมาทำงาน

3.มาตรการระยะยาว  ได้แก่  การเร่งดำเนินการจัดหารถโดยสารใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้บริการประชาชน จำนวน 2,188 คัน เพื่อลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากรถโดยสารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

3.1 การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 300 คัน

3.2 การเช่ารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 400 คัน

3.3 การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน

3.4 การจัดซื้อรถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 1,453 คัน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

สื่อนอกวิจารณ์ยับ “ทักษิณ” เดินเกมผิดพลาดอย่างร้ายแรง

แสดงความคิดเห็น