สรรพากร 4.0 หนุนคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

สรรพากร 4.0 หนุนคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

กรมสรรพากรพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 ยกเลิกคืนภาษีผ่านเช็ค หนุนใช้พร้อมเพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมสรรพากร ยกเลิกการส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์ โดยปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ตั้งแต่ปีภาษี 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนาเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “จากข้อมูลสถิติการยื่นแบบฯ และการขอคืนภาษีในปีภาษี 2560 พบว่าผู้ขอคืนภาษี ส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยเลขประจาตัวประชาชน เพื่อรับเงินผ่านระบบการโอนเงินแบบ พร้อมเพย์มากกว่าร้อยละ 70

สำหรับปีภาษี 2561 ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีความประสงค์ขอคืนภาษี จะไม่ติดเกณฑ์การตรวจสอบก่อนคืนภาษี กรมสรรพากรได้เริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีให้ธนาคารแล้ว

ซึ่งหากผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนไว้ ธนาคารจะนาเงินคืนภาษีเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผู้เสียภาษี ได้ลงทะเบียนในวันทาการถัดไป กรมสรรพากรจึงขอรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้เสียภาษี จะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินภาษีคืน สำหรับผู้ขอคืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน กรมสรรพากรมีช่องทางการรับเงินคืนภาษี โดยให้ ผู้ขอคืนนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และหรือเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงถึงฐานะของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีไปติดต่อ เพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ ซึ่งผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วเช่นเดียวกัน”

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

รพ.รามาฯ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิต เชิญประชาชนร่วมบริจาค

แสดงความคิดเห็น